ทำไมต้องทำให้บรรจุภัณฑ์ นูน ? การเพิ่มความนูนหรือการทำลักษณะพิเศษบน บรรจุภัณฑ์เป็นการช่วยให้สินค้าที่อยู่ในภายในบรรจุภัณฑ์มีมูลค่ามากขึ้น, การสื่อถึงสิ่งของภายในได้ดีขึ้น จากการผู้ซื้อได้จับ texture , ทรวดทรงของบรรจุภัณฑ์ โดนเคยมีการทำการทดลองเรื่องความรู้สึกของผู้บริโภคต่อสิ่งของที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ ที่มีการทำความนูนและไม่ทำความนูน (Ferreira, Bruno & Capelli, Sonia. (2012). The Effects of the Haptic Perception of Packaging Texture in Product Perceptions.) โดยงานวิจัยได้สำรวจผ่านการนำขวดที่มี ลักษณะธรรมดา มาเปรียบเทียบกับขวดที่มีการทำลักษณะนูนผิวส้มแล้วทำการดื่มและจับบรรจุภัณฑ์ ผ่านการ Blind Testing ได้ผลลัพธ์ที่ว่า ขวดที่ได้ทำการนูนผิวส้มสื่อได้ถึงน้ำผลไม้ภายในได้ดีกว่าขวดธรรมดา

การปั๊มนูนเพื่อเพิ่มความสวยงามให้บรรจุภัณ
การปั๊มนูนเพื่อเพิ่มความสวยงามให้บรรจุภัณ